شغل کنترل کیفیت چیست ؟

کنترل کیفیت شامل بررسی فرایند تولید محصولات، مطابق استاندارد های موجود می باشد. حال در هر واحد تولیدی فرد یا افرادی به عنوان کارشناس کنترل کیفیت فرایند تولید محصولات را از نظر کیفی بررسی می نمایند. یکی از وظایف کارشناس کنترل کیفیت بررسی استاندارد های تولید محصولات و فرایند های صنعتی، از نظر تطابق با استانداردهای کیفیت ملی و بین المللی می باشد.

کارشناس کنترل کیفیت می تواند به راه اندازی و مدیریت سیستم های کنترل کیفیت شرکت ها کمک نماید، اما این کار را نمی توان از وظایف کارشناس کنترل کیفیت به حساب آورد. شغل کارشناس کنترل کیفیت برای افرادی مناسب می باشد، که علاوه بر دانش فنی یک صنعت، بسیار دقیق بوده و به جزئیات نیز بسیار توجه داشته باشند

ارسال دیدگاه